KING RAMA10
Pharakit

๗ พ.ค.๖๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

๗ พ.ค.๖๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด     เมื่อ 7 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 11 พ.ค.61 ของเทศบาล ต.ยะหา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล ต.ยะหา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.ยะหา จ.ยะลาโดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

๗ พ.ค. ๖๑ ได้จัดชุดผสมเทียม

๗ พ.ค. ๖๑ ได้จัดชุดผสมเทียม   เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61บก.ทท.(นทพ.) โดยนพค.42 สนภ.4 นทพ. ได้จัดชุดผสมเทียมออกบริการผสมเทียม จำนวน 2 ตัว มีรายละเอียดดังนี้.พื้นที่ ม.6 บ.กาตอง ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ได้ผสมเทียมโคของนาย สะการียา อาแด ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อโคพันธุ์ ลิมูซีน จำนวน 1ตัว2. พื้นที่ ม.3 บ.ลากอนากอ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ได้ผสมเทียมโคของนาย บรอเฮง บาโง ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อโคพันธุ์ กำแพงแสน จำนวน 1ตัว อ่านเพิ่มเติม...

๗ พ.ค. ๖๑ ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน

๗ พ.ค. ๖๑ ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน   เมื่อ 7พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ.ผู้แทนหน่วยฯ คณะกรรมการเคลื่อนระดับตำบล ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการเข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในบริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ณ โรงเรียนบ้านลีตอ บ้านลีตอ ม.3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีปลัดตำบลบาโร๊ะ เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

๕ พ.ค.๖๑ ต้อนรับ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา

๕ พ.ค.๖๑ ต้อนรับ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา     เมื่อ 5 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ต้อนรับ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา รอง ผอ.สนภ.4 นทพ. และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และโครงการเกษตรผสมผสาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ นพค.42 สนภ.4 นทพ. ในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง , ต.ปะแต ,ต.บาโร๊ะ และ ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา ในการนี้ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในประกอบอาชีพต่อไ... อ่านเพิ่มเติม...

๔ พ.ค. ๖๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ"

๔ พ.ค. ๖๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ     เมื่อ 4 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีสถานที่ค้าขาย ซึ่งภายในงานได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 บริเวณข้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ในการนี้ นพค.42 สนภ.4 นทพ. ได้สนับสนุนงบประมาณร่วมในการจัดกิจกรรมโดยมี นายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

๓ พ.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดเวทีประชาคม

๓ พ.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดเวทีประชาคม     เมื่อ 3 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ.ผู้แทนหน่วยฯ คณะกรรมการเคลื่อนระดับตำบล ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการเข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในบริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ณ มัสยิดดารุลสลาม บ้านตันหยง ม.2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีปลัดตำบลบาโร๊ะ เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

๑ พ.ค. ๖๑ จัดชุดผสมเทียม

๑ พ.ค. ๖๑ จัดชุดผสมเทียม   เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดยนพค.42 สนภ.4 นทพ. ได้จัดชุดผสมเทียมออกบริการรักษาโคป่วย จำนวน 6ตัว มีรายละเอียดดังนี้1.พื้นที่ ม.3 บ.หัวเขา ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้รักษาโคป่วยของนาย อาลี เจ๊ะมะ จำนวน 4ตัว2.พื้นที่ ม.1 บ.หัวเขา ต.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ได้รักษาลูกโคสะดืออักเสบ ของนาย จู เจ๊ะมะ จำนวน 2ตัว อ่านเพิ่มเติม...

๓๐ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการ

๓๐ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการ     เมื่อ 30 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และผู้นำท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลบาโร๊ะ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลาโดยมี นายอับดุลรอซิ ทาเนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

๒๘ เม.ย.๖๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

๒๘ เม.ย.๖๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม         เมื่อ 28 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีและกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัลฟัลลัห์ บ้านกูวิง ม.6 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลาในการนี้ นพค.42 สนภ.4 นทพ. ได้สนับสนุนงบประมาณร่วมในการจัดกิจกรรม โดยมี นายอับดุลรอซิ ทาเนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

๒๗ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม

๒๗ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม     เมื่อ 27 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ.ผู้แทนหน่วยฯ คณะกรรมการเคลื่อนระดับตำบล ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการเข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในบริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านบาโย ม.8 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีปลัดตำบลบาโร๊ะ เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

๒๖ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งเวทีประชาคม

๒๖ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งเวทีประชาคม   เมื่อ 26 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ.ผู้แทนหน่วยฯ คณะกรรมการเคลื่อนระดับตำบล ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการเข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในบริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ณ มัสยิดนูรูลอิสลาม บ้านเตียง ม.7 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา โดยมีปลัดตำบลบาโร๊ะ เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

๒๕ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม

๒๕ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม   มื่อ 25 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.42 สนภ.4 นทพ.ผู้แทนหน่วยฯ คณะกรรมการเคลื่อนระดับตำบล ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการเข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ในบริเวณพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านศรีนคร ม.3 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมี นายวิทย์ธวรรธ แก้ววิจิตรปลัดตำบลคีรีเขต เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...
 • ๗ พ.ค.๖๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

  ๗ พ.ค.๖๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์

 • ๗ พ.ค. ๖๑ ได้จัดชุดผสมเทียม

  ๗ พ.ค. ๖๑ ได้จัดชุดผสมเทียม

 • ๗ พ.ค. ๖๑ ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน

  ๗ พ.ค. ๖๑ ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน

 • ๕ พ.ค.๖๑ ต้อนรับ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา

  ๕ พ.ค.๖๑ ต้อนรับ พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา

 • ๔ พ.ค. ๖๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ

  ๔ พ.ค. ๖๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุข

 • ๓ พ.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดเวทีประชาคม

  ๓ พ.ค.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดเวทีประชาคม

 • ๑ พ.ค. ๖๑ จัดชุดผสมเทียม

  ๑ พ.ค. ๖๑ จัดชุดผสมเทียม

 • ๓๐ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการ

  ๓๐ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการ

 • ๒๘ เม.ย.๖๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

  ๒๘ เม.ย.๖๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

 • ๒๗ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม

  ๒๗ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดทำเวทีประชาคม

 • ๒๖ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งเวทีประชาคม

  ๒๖ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งเวทีประชาคม

 • ๒๕ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม

  ๒๕ เม.ย.๖๑ เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม

Previous
Next

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๙๘ หมู่ ๓ บ.ลีตอ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา ๙๕๑๒๐

โทรศัพท์  ๐๗๓-๒๙๙-๔๒๘ โทรสาร. ๐๗๓-๒๙๙-๔๒๙
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   webpage : http://164.115.27.50/mdu42/