ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ Download เอกสาร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับร่าง) Download เอกสาร

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com