วันที่ 26 มี.ค.62 รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมเจ้าหน้าที่ สนภ.4 สน.และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะ

33369F92-D8F1-42DB-8B9C-1151102B89A7

 

เมื่อ 26 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.พร้อมเจ้าหน้าที่ สนภ.4 สน.และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ. วริทธิ์ เสือยาง เสธ.สทพ.นทพ./หน.คณะทำงานตรวจแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ สทพ.นทพ.และคณะ

ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตามผลลัพธ์และให้คำแนะนำตามนโยบายของ นทพ.ในการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดสงขลา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.จังหวัดสงขลา จำกัด บ.พุทธนิมิต ม.8 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

และติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมคอกเลี้ยงโคเนื้อ นทพ.ของ นายเจียร ทองคง สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.กลุ่มนิคมเทพา บ.นิคมเทพา สายเอก ม.14 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

ผลการติดตาม ตามแผนงาน/โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกมีความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่สมาชิกได้ดำเนินการไปแล้ว

S _11059205 S _11059206
782776 782784
782787 782705
782706 782783
782797 782796

 

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com