KING RAMA10

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จะนะ จว.สงขลา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จะนะ จว.สงขลา   เมื่อ 25 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ. / รอง ผอ.สนภ.4 สน. มอบสิ่งของบริโภคได้แก่ อินทผลัม,ขนมปัง,นํ้าตาล ,ข้าวสาร ,กาแฟซอง ,น้ำดื่ม และน้ำหวาน ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เนื่องในเทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439) เพื่อสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ และ ประกอบคุณความดี ในเดือนรอมฎอน อันประเสริฐยิ่ง ณ มัสยิดสุบบุ้น บ้านป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จว.สงขลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี เมื่อ 24 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ. / รอง ผอ.สนภ.4 สน. มอบสิ่งของบริโภคได้แก่ อินทผลัม,ขนมปัง,นํ้าตาล ,ข้าวสาร ,กาแฟซอง ,น้ำดื่ม และน้ำหวานให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เนื่องในเทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439) เพื่อสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ และ ประกอบคุณความดี ในเดือนรอมฎอน อันประเสริฐยิ่ง ณ มัสยิดตะลุบัน บ้านตะลุบัน ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จว.ปัตตานี อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา   เมื่อ 24 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล. เข้าพื้นที่ บ.บาตูปูเตะ ม.3 ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.สงขลา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.สงขลา   วันที่ 24 พ.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านนา, กลุ่มบ้านท่าม่วง1, กลุ่มบ้านกระอาน, กลุ่มบ้านนิคมเทพา และกลุ่มบ้านป่างาม   เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านนา งป.58บ้านท่าชะมวง ม.6 ต.บ้านนา อ.จะนะประธานกลุ่ม นายมูฮัมหมัดกาแมล  มะโซ๊ะสมาชิก 29 รายสมาชิกโค 160 ตัว เพศผู้ 31 ตัวเพศเมีย 114 ตัวแปลงหญ้า 45 ไร่ อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ตากใบ, อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ และอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ตากใบ, อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ และอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส   วันที่ 24 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.นธ.เข้าพื้นที่กลุ่ม 1.ประธานกลุ่ม อ.ตากใบ 2 ปี 59นายยรรยง เล็กสุภาพ บ.โคกขี้เหล็ก ม.1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   เมื่อวันที่ 23 พ.ค.61 บก.ทท(นทพ)โดยสนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพปัตตานี เข้าพื้นที่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป. 58 บ.ปุหรน ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา   เมื่อ 23 พ.ค. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านป่างาม งป.58 บ้านป่างาม ม.3 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา   เมื่อ 23 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จว.ย.ล. บ.กือลอง ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส   เมื่อ 23 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดยรอง ผอ.สนภ.4 นทพ. / รอง ผอ.สนภ.4 สน. มอบสิ่งของบริโภคได้แก่ อินทผลัม,ขนมปัง,นํ้าตาล ,ข้าวสาร ,กาแฟซอง ,น้ำดื่ม และน้ำหวานให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เนื่องในเทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439) เพื่อสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ และ ประกอบคุณความดี ในเดือนรอมฎอน อันประเสริฐยิ่งณ มัสยิดอัลตักวา บ้านบูเก๊ะตาโมง ม.7 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส     เมื่อ 22 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่กลุ่ม อ.ตากใบ 2 ปี 59 บ.โคกขี้เหล็ก ม.1 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา   เมื่อ 22 พ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ. / รอง ผอ.สนภ.4 สน. มอบสิ่งของบริโภคได้แก่ อินทผลัม,ขนมปัง,นํ้าตาล ,ข้าวสาร ,กาแฟซอง ,น้ำดื่ม และน้ำหวาน ให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. เนื่องในเทศกาลถือศีลอด (เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1439) เพื่อสนับสนุนการประกอบศาสนกิจ และ ประกอบคุณความดี ในเดือนรอมฎอน อันประเสริฐยิ่ง ณ มัสยิดบ้านไม้แก่นโต๊ะฮาดี บ.ไม้แก่น ม.1 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี   เมื่อ 22 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ) โดย สนภ.4 สน. จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯจ.ปัตตานี เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ปี60 บ.ตะลุบัน ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี อ่านเพิ่มเติม...
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จะนะ จว.สงขลา

  วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จะนะ จว.สงขลา

 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จว.ปัตตา

 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เมือง จ.ยะลา

 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.สงขลา

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.สงขลา

 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ตากใบ, อ.เจาะไอร้อง, อ.ระแงะ และอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ตากใบ, อ.เจาะไอร้

 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตา

 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา

 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

 • วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นรา

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตาน

Previous
Next

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com