KING RAMA10

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี   เมื่อ 15ก.พ.61  บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.  พบปะเยี่ยมเยือนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. ปี งป.59จำนวน 19 ราย กลุ่มละหาร บ.บูเก๊ะ ม.5 ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ประธานกลุ่ม งป.59 (กลุ่มบ้านละหาร)  นายอับดุลฮาลิม กือมิง สมาชิก 19 ราย  ประชากรโค 110 ตัว  เพศผู้ 42 ตัว  เพศเมีย 68 ตัว  แปลงหญ้า 20ไร่ - มอบ ยา เวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อน,  ให้คำแนะนำสมาชิกปี 59 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเ... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พ่นถังหมักหญ้า เพื่อเตรียมการส่งมอบให้สมาชิก

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พ่นถังหมักหญ้า เพื่อเตรียมการส่งมอบให้สมาชิก   เมื่อ 15 ก.พ. 61 บก.ทท. (นทพ)โดย สนภ.4 สน.  ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา พ่นถังหมักหญ้า เพื่อเตรียมการส่งมอบให้สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.61 จ.สงขลา อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที อ.ตากใบ จ.นราธิวาส   เมื่อ 15 ก.พ.61  บก.ทท.(นทพ.)  โดย สนภ.4 สน.  จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.นราธิวาส  เข้าพื้นที่กลุ่ม อ.ตากใบ  ปี 58,59   ประธานกลุ่ม อ.ตากใบ 1  นายสมสมัย ศรีกุลวงษ์  บ.โคกกระท่อม ม.5 ต.พร่อน อ.ตากใบ สมาชิก 10 ราย  สมาชิกโค 88 ตัว  เพศผู้ 30 ตัว   เพศเมีย 58 ตัว   แปลงหญ้า 33 ไร่   เข้าพื้นที่กลุ่ม อ.ตากใบ 2 ปี 59  ประธานกลุ่ม   นายยรรยง เล็กสุ... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา   เมื่อ 14 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน. พบปะเยี่ยมเยือนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.  ปี งป.61 จำนวน 18 ราย กลุ่มบ้านนา 2  บ.แซะ ม.6 ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ประธานกลุ่ม งป.59 (กลุ่มบ้านนา 2)  นางสาวซาลูมา หวังเระ  สมาชิก 18 ราย   ประชากรโค 116 ตัว   เพศผู้ 29 ตัว   เพศเมีย 87 ตัว  แปลงหญ้า 29 ไร่   - มอบ ยา เวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อน -ให้คำแนะนำสมาช... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี   เมื่อ 14 ก.พ.61  บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ4 สน.  จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.ปัตตานี  เข้าพื้นที่กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป.58  บ.เจาะกือแย ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  ประธานกลุ่ม ปี 58 นายสาและ รีกาซอ   สมาชิก 10 ราย   จำนวนโค 68 ตัว   เพศผู้ 22ตัว   เพศเมีย 46 ตัว   พื้นที่แปลงหญ้า 11 ไร่ -มอบยาเวชภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส   เมื่อ 14 ก.พ.61  บก.ทท.(นทพ.)  โดย สนภ.4 สน.  จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.นราธิวาส  เข้าพื้นที่กลุ่ม อ.ศรีสาคร 1 ปี 59   ประธานกลุ่ม อ.ศรีสาคร 1  นายมูบารอก ดือลามะ  บ.บีโล๊ะ ม.3 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส  สมาชิก 10 ราย   สมาชิกโค 77 ตัว   เพศผู้ 32 ตัว   เพศเมีย 45 ตัว   แปลงหญ้า 21.5 ไร่ - มอบยาเวชภัณฑ์ และมอบไนโต... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา   เมื่อ 13 ก.พ.61  บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.  พบปะเยี่ยมเยือนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ.  ปี งป.61 จำนวน 11 ราย   กลุ่มตลิ่งชัน 2 บ.กาโสด ม.5 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา  ประธานกลุ่ม งป.59 (กลุ่มตลิ่งชัน 2)  นายซำซูดิง  บือราเฮง   สมาชิก 25 ราย  ประชากรโค 146 ตัว   เพศผู้ 46 ตัว  เพศเมีย 100 ตัว  แปลงหญ้า 70 - มอบ ยา เวชภัณฑ์และแร่ธ... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี   เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61  บก.ทท(นทพ)โดยสนภ.4 สน.  จัดชุดส่งเสริมอาชีพปัตตานี  เข้าพื้นที่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. งป. 58  บ.ปุหรน ต.ช้างไห้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  ประธานกลุ่มปี58  นายจารึก สังข์สุมล  สมาชิก. 15 ราย   จำนวนโค 69 ตัว   เพศผู้. 23 ตัว   เพศเมีย. 46 ตัว  พื้นที่แปลงหญ้า 20ไร่   -พบปะเยี่ยมเยียนมอบน้ำเชื้อแช่แข็ง อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมที่สหกรณ์จังหวัดสงขลา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมที่สหกรณ์จังหวัดสงขลา   เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 61   ชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา   ได้นำเจ้าหน้าสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. จำกัด จ.สงขลา  ประชุมที่สหกรณ์จังหวัดสงขลา  อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส   เมื่อ 13 ก.พ.61  บก.ทท.(นทพ.)  โดย สนภ.4 สน.  จัดชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.นราธิวาส   เข้าพื้นที่กลุ่ม อ.ระแงะ  ปี 60  ประธานกลุ่ม อ.ระแงะ 3   นายมะนาเซล ยูโซ๊ะ  บ.ตันหยงลิมอ ม.1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส  สมาชิก 13 ราย   สมาชิกโค 133 ตัว   เพศผู้ 55 ตัว   เพศเมีย 58 ตัว   แปลงหญ้า 25 ไร่ - มอบยาเวชภัณฑ์พร้อมไนโตรเจนเหลว -ติดตามการผสมเทียม อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส   เมื่อ 12 ก.พ.61  บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง ผอ.สนภ.4 นทพ./รอง ผอ.สนภ.4 สน.  พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคปี 60 และปี 61 จำนวน 23 ราย  กลุ่มเจาะไอร้อง 4 บ.โคก ม.5 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส   โดยมีนายสะมะแอ เตะ เป็นประธานกลุ่ม    สมาชิกกลุ่ม 23 ราย  โค 230 ตัว   เพศผู้ 90 ตัว   เพศเมีย 140 ตัว  พื้นที่แปลงหญ้า 33 ไร่- มอบ ยา เวชภัณฑ์และแร่ธาตุก้อน,  ให้คำแนะนำสมาชิ... อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา   เมื่อ 12 ก.พ. 61 บก.ทท.(นทพ.) โดยชุดส่งเสริมอาชีพฯ จ.สงขลา เข้าพื้นที่กลุ่มบ้านไร่ งป.58  บ้านไร่ ม.5 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย  ประธานกลุ่ม นายสหัด พรหมคงบุญ สมาชิก 18 ราย    สมาชิกโค 119 ตัว    เพศผู้ 28 ตัว    เพศเมีย 91 ตัว   แปลงหญ้า 84 ไร่- ตรวจคอกโค,ตรวจแปลงหญ้าตรวจโค, แหล่งน้ำ ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ งป.61 จ.สงขลา อ่านเพิ่มเติม...
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัต

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พ่นถังหมักหญ้า เพื่อเตรียมการส่งมอบให้สมาชิก

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พ่นถังหมักหญ้า เพื่อเตรียมการส่

 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที อ.ตากใบ จ.นราธิว

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัต

 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ศรีสาคร จ.นรา

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ย

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปั

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมที่สหกรณ์จังหวัดสงขลา

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมที่สหกรณ์จังหวัดสงขลา

 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิ

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.

 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย จ.ส

Previous
Next

สำนักงานพัฒนาภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๓ ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐ โทรศัพท์  ๐-๗๓๕๑-๓๗๑๖
 e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webpage : www.rdo4font.com