Page 9 - reportbook59update

Basic HTML Version

xi
จากสถิ
ติ
ของสํ
านั
กงานคณะกรรมการพั
ฒนาการ
เศรษฐกิ
จและสั
งคมแห
งชาติ
ในป
2557 จั
งหวั
ดยะลามี
มู
ลค
ารวมผลิ
ตภั
ณฑ
จั
งหวั
ด (GPP) ตามราคาประจํ
าป
รวมทั้
งสิ้
น 39,477 ล
านบาท โดยมี
สาขาการเกษตรกรรม
การล
าสั
ตว
และการป
าไม
ทํ
ารายได
ให
แก
จั
งหวั
ดมากที่
สุ
คิ
ดเป
นร
อยละ 38.6
ของการผลิ
ตรวมทั้
งจั
งหวั
รองลงมาได
แก
สาขาการศึ
กษา คิ
ดเป
นร
อยละ 12.3
สาขาการขายส
ง การขายปลี
ก การซ
อมแซมยานยนต
จั
กรยานยนต
ของใช
ส
วนบุ
คคล และของใช
ในครั
วเรื
อน
และสาขาอุ
ตสาหกรรมมี
มู
ลค
าอยู
ในอั
นดั
บที่
3 และ 4
ตามลํ
าดั
มู
ลค
าผลิ
ตภั
ณฑ
เฉลี่
ยต
อหั
ว (Per capita GPP)
89,330 บาท จั
ดเป
นอั
นดั
บที่
45 ของประเทศและเป
อั
นดั
บที่
11 ของภาคใต
การคมนาคมและขนส
จั
งหวั
ดยะลาแม
จะได
ชื่
อว
า เป
นจั
งหวั
ดใต
สุ
ดของ
ประเทศไทย แต
สํ
าหรั
บความเจริ
ญทางด
านคมนาคมและ
ขนส
งแล
ว ค
อนข
างสมบู
รณ
จั
งหวั
ดหนึ่
ง มี
ทางหลวง
แผ
นดิ
นและทางหลวงจั
งหวั
ด ใช
เดิ
นทางติ
ดต
อภายใน
จั
งหวั
ดและจั
งหวั
ดใกล
เคี
ยงได
โดยสะดวก เส
นทาง
คมนาคมที่
สะดวกที่
สุ
ด คื
อ ทางบก และมี
เส
นทางรถไฟ
ผ
านจั
งหวั
ด ยะลา ในท
องที่
อํ
าเภอเมื
องยะลาและอํ
าเภอ
รามั
น เป
นระยะทาง 35 กิ
โลเมตร มี
ขบวนรถไฟวิ่
งรั
บส
ผู
โดยสารและสิ
นค
าเชื่
อมโยงกั
บจั
งหวั
ดต
าง ๆ
ในป
งบประมาณ 2558 มี
จํ
านวนที่
ทํ
าการ
ไปรษณี
ย
ประจํ
าในทุ
กอํ
าเภอ องค
การโทรศั
พท
มี
ชุ
มสาย
โทรศั
พท
48 แห
ง จํ
านวนเลขหมาย 34,981 เลขหมาย
การสาธารณู
ปโภค
การไฟฟ
าเป
นป
จจั
ยสํ
าคั
ญที่
ทํ
าให
เกิ
ดการพั
ฒนา
ทางด
านเศรษฐกิ
จ สั
งคม และด
านอื่
น ๆ จั
งหวั
ดยะลา
ไ ด
เ ร
งพั
ฒน า แล ะ ใ ห
บริ
ก า ร ด
านนี้
แก
ปร ะ ช า ชน
ในป
งบประมาณ 2558 มี
จํ
านวนผู
ใช
ไฟฟ
า จํ
านวน
138,155 ราย และมี
ปริ
มาณการจํ
าหน
ายกระแสไฟฟ
ภายในจั
งหวั
ดทั้
งสิ้
น 391.1 ล
านกิ
โลวั
ตต
/ชั่
วโมง
จั
งหวั
ดยะลา มี
การประปาทั
งหมด 5 แห
ดํ
าเนิ
นการโดย
- การประปาส
วนภู
มิ
ภาค จํ
านวน 4 แห
- การประปาเทศบาล จํ
านวน 1 แห
การศึ
กษาและสาธารณสุ
การศึ
กษา ในป
การศึ
กษา 2558 จั
งหวั
ดยะลา
มี
สถาบั
นการศึ
กษาทั้
งหมด 298 แห
ง แยกตามสั
งกั
การศึ
กษา ดั
งนี้
- โรงเรี
ยนสั
งกั
ดสํ
านั
กงานคณะกรรมการ
การศึ
กษาขั้
นพื้
นฐาน 212 แห
- โรงเรี
ยนสั
งกั
ดสํ
านั
กงานบริ
หารงาน
คณะกรรมการส
งเสริ
มการศึ
กษาเอกชน 75 แห
- โรงเรี
ยนสั
งกั
ดกรมส
งเสริ
มการปกครอง
ส
วนท
องถิ่
น 11 แห
ในป
2558 จั
งหวั
ดยะลา มี
โรงพยาบาลรั
ฐบาล
จํ
านวน 8 แห
ง โรงพยาบาลเอกชนจํ
านวน 1 แห
โรงพยาบาลส
งเสริ
มสุ
ขภาพตํ
าบล 80 แห
ง และคลิ
นิ
ทุ
กประเภท 110 แห
สถานที่
น
าสนใจ
สถานที่
ท
องเที่
ยวที่
สํ
าคั
ญของจั
งหวั
ดยะลามี
หลาย
แห
งด
วยกั
น โดยตั้
งแต
ป
2539 เป
นต
นมา จั
งหวั
ดได
มี
การ
เร
งรั
ดพั
ฒนาแหล
งท
องเที่
ยวต
าง ๆ และจั
ดงานเทศกาล
ส
งเสริ
มการท
องเที่
ยวที่
สํ
าคั
ญ คื
อ งานแข
งขั
นนกเขาชวา
เสี
ยงชิ
งแชมป
อาเซี
ยน งานประเพณี
สมโภชหลั
กเมื
อง
ยะลา และงานฟ
นฟู
ประเพณี
ของดี
เมื
องยะลา เทศกาล
ทุ
เรี
ยนยะลา เป
นต
น สํ
าหรั
บสถานที่
ท
องเที่
ยวที่
สํ
าคั
ได
แก
(1) ศาลเจ
าพ
อหลั
กเมื
อง
พระบาทสมเด็
จพระเจ
าอยู
หั
วภู
มิ
พลอดุ
ลยเดช
ได
ทรงพระกรุ
ณาโปรดเกล
าโปรดกระหม
อมให
สร
างเมื่
อ ป
2508 โดยทํ
าพิ
ธี
วางศิ
ลาฤกษ
เมื่
อวั
นที่
21 พฤศจิ
กายน
2508 ส
วนองค
เสาหลั
กเมื
องได
กระทํ
า พุ
ทธาภิ
เษกสวด
พระพุ
ทธมนต
เจริ
ญพระปริ
ตจึ
งได
นํ
าขึ้
นน
อมเกล
กระหม
อมถวายพระบาทสมเด็
จพระเจ
าอยู
หั
ว และได
ทรง
พระราชทานเมื่
อวั
นที่
18 พฤษภาคม 2508 จั
งหวั
จึ
งได
เชิ
ญองค
เสาหลั
กเมื
องดั
งกล
าวมากระทํ
าพิ
ธี
ยั
หลั
กเมื
องเมื่
อวั
นที่
25 เดื
อน พฤษภาคม 2508 เวลา
12.00 น. และนั
บตั้
งแต
บั
ดนั้
นเป
นต
นมา ชาวจั
งหวั
ดยะลา
มี
ความเชื่
อมั่
นว
าหลั
กเมื
องยะลาเป
นสิ่
งศั
กดิ์
สิ
ทธิ์
ที่
ทุ
กคน
สั
กการะบู
ชาตราบทุ
กวั
นนี้