Page 8 - reportbook59update

Basic HTML Version

x
ลั
กษณะภู
มิ
อากาศ
จั
งหวั
ดยะลาตั้
งอยู
ในเขตมรสุ
มตะวั
นออก
เฉี
ยงเหนื
อและลมมรสุ
มตะวั
นตกเฉี
ยงใต
ทํ
าให
มี
สภาพ
อากาศแบบร
อนชื้
น มี
2 ฤดู
คื
อ ฤดู
ร
อน เริ่
มตั้
งแต
เดื
อนกุ
มภาพั
นธ
- พฤษภาคม และฤดู
ฝนเริ่
มตั้
งแต
เดื
อนพฤษภาคม - กุ
มภาพั
นธ
ในป
2554 มี
อุ
ณหภู
มิ
ต่ํ
าสุ
19.0 องศาเซลเซี
ยสและสู
งสุ
ด 39.4 องศาเซลเซี
ยส
มี
ฝนตก 160 วั
น ป ริ
ม าณน้ํ
า ฝนตล อดป
1, 789.6
มิ
ลลิ
เมตร ฝนตกมากที่
สุ
ดในเดื
อนพฤศจิ
กายน 335.9
มิ
ลลิ
เมตร
การปกครองและประชากร
จั
งหวั
ดยะลา แบ
งการปกครองออก เ ป
8 อํ
าเภอ 58 ตํ
าบล 380 หมู
บ
าน 1 เทศบาลนคร
2 เทศบาลเมื
อง 13 เทศบาลตํ
าบล 47 องค
การบริ
หารส
วน
ตํ
าบล โดยมี
รายชื่
ออํ
าเภอ ดั
งนี้
อํ
าเภอเมื
องยะลา
อํ
าเภอเบตง อํ
าเภอยะหา อํ
าเภอรามั
น อํ
าเภอบั
นนั
งสตา
อํ
าเภอธารโต อํ
าเภอกาบั
ง และอํ
าเภอกรงป
นั
เ มื่
อ สิ้
น ป
2558 มี
ป ร ะ ช า ก ร ร ว ม ทั้
ง สิ้
518,139 คน เป
นชาย 257,124 คน หญิ
ง 261,015 คน
ความหนาแน
นของประชากรต
อตารางกิ
โลเมตรโดยเฉลี่
114.6 คน
ทรั
พยากรธรรมชาติ
แหล
งน้ํ
า และสภาพทาง
เศรษฐกิ
ทรั
พยากรธรรมชาติ
ก. แร
ธาตุ
จั
งหวั
ดยะลา มี
แร
ธาตุ
สํ
าคั
หลายชนิ
ด เช
น แร
ดี
บุ
ก แร
หิ
นปู
น แร
หิ
นอ
อน ฯลฯ
แร
ดี
บุ
กมี
มากในเขตอํ
าเภอบั
นนั
งสตา และอํ
าเภอยะหา
แร
หิ
นปู
นและแร
หิ
นอ
อนมี
มากในเขตอํ
าเภอเมื
องยะลา
ข. ป
าไม
จั
งหวั
ดยะลา มี
พื้
นที่
ซึ่
งได
ประกาศ
เป
นป
าสงวนแห
งชาติ
จํ
านวน 11 ป
า เนื้
อที่
ประมาณ
668,427.75 ไร
ป
าเตรี
ยมสงวนจํ
านวน 2 ป
า เนื้
อที่
ประมาณ 83,475.00 ไร
และป
านิ
คมฯ 1 ป
า เนื้
อที่
ประมาณ 254,000.00 ไร
อุ
ทยานแห
งชาติ
2 แห
ง เนื้
อที่
ประมาณ 180,576.00 ไร
และเขตรั
กษาพั
นธุ
สั
ตว
ป
1 แห
ง เนื้
อที่
ประมาณ 64,993.75 ไร
รวมเนื้
อที่
ของป
จั
งหวั
ดยะลาประมาณ 1,251,472.50 ไร
คิ
ดเป
นร
อยละ
44 ของพื้
นที่
จั
งหวั
ดทั้
งหมด
แหล
งน้ํ
จั
งหวั
ดยะลาเป
นจั
งหวั
ดที่
ค
อนข
างขาดแคลน
แหล
งน้ํ
าเพื่
อการเกษตร แม
จะมี
การสร
างเขื่
อนเก็
บกั
กน้ํ
ขึ้
นที่
บ
านบางลาง อํ
าเภอบั
นนั
งสตาก็
ตาม ส
วนโครงการ
ชลประทานต
อเนื่
อง ส
วนใหญ
จะมุ
งเน
นในเขตตอนล
าง
ของแม
น้ํ
า คื
อ บริ
เวณจั
งหวั
ดป
ตตานี
จั
งหวั
ดยะลามี
แม
น้ํ
าธรรมชาติ
อยู
2 สาย ได
แก
1. แม
น้ํ
าป
ตตานี
ต
นน้ํ
าเกิ
ดจากภู
เขาใน
เทื
อกเขาสั
นกาลาคี
รี
บริ
เวณชายแดนไทย - มาเลเซี
ย ใน
เขตอํ
าเภอเบตง จั
งหวั
ดยะลา ไหลผ
านอํ
าเภอธารโต
อํ
าเภอบั
นนั
งสตา อํ
าเภอเมื
องยะลา จั
งหวั
ดยะลา และ
ไหลผ
านอํ
าเภอยะรั
ง อํ
าเภอหนองจิ
ก และออกสู
ทะเล
อ
าวไทยที่
อํ
า เภอเมื
อง จั
งหวั
ดป
ตตานี
มี
ความยาว
ประมาณ 190 กิ
โลเมตร
2. แม
น้ํ
าสายบุ
รี
แหล
งต
นน้ํ
าอยู
บนเทื
อกเขา
สั
นกาลาคี
รี
ไหลผ
านอํ
าเภอรื
อเสาะ จั
งหวั
ดนราธิ
วาส ผ
าน
อํ
าเภอรามั
น จั
งหวั
ดยะลา ออกสู
ทะเล อ
าวไทยที่
อํ
าเภอ
สายบุ
รี
จั
งหวั
ดป
ตตานี
มี
ความยาวประมาณ 170
กิ
โลเมตร
นอกจากนี้
จั
งหวั
ดยะลามี
เขื่
อนที่
สํ
าคั
ญอี
ก 2 แห
ง คื
1. เขื่
อนบางลาง
เป
นเขื่
อนพลั
งงานไฟฟ
ของการไฟฟ
าฝ
ายผลิ
ตแห
งประเทศไทย สร
างกั้
นแม
น้ํ
ป
ตตานี
มี
เนื้
อที่
ประมาณ 35,000 ไร
อยู
ในเขตอํ
าเภอ
ธารโต 30,000 ไร
และเขตอํ
าเภอบั
นนั
งสตา 5,000 ไร
2. เขื่
อนกั้
นแม
น้ํ
าป
ตตานี
เป
นเขื่
อนกั้
นน้ํ
ของกรมชลประทาน สร
างกั้
นแม
น้ํ
าป
ตตานี
ในบริ
เวณ
อํ
าเภอเมื
องยะลา มี
เนื้
อที่
ประมาณ 7,500 ไร
อยู
ในเขต
อํ
าเภอเมื
องยะลา 2,500 ไร
และเขตอํ
าเภอยะรั
ง จั
งหวั
ป
ตตานี
5,000 ไร
สภาพทางเศรษฐกิ
โ คร งส ร
า งทา ง เ ศรษฐกิ
จของจั
งหวั
ดยะล า
ส
วนใหญ
ขึ้
นอยู
กั
บภาคเกษตรกรรม รองลงมาได
แก
การ
พาณิ
ชยกรรม การคมนาคมขนส
ง การบริ
หารและการ
ก
อสร
าง ตามลํ
าดั
การกสิ
กรรม
จากพื้
นที่
จั
งหวั
ดยะลาทั้
งหมด
ประมาณ 2.8 ล
านไร
เป
นพื้
นที่
ถื
อครองทางการเกษตร
ประมาณ 1.3 ล
านไร
รายได
ส
วนใหญ
มาจากการทํ
สวนยางพาราและสวนผลไม
เช
น เงาะ ทุ
เรี
ยน ลองกอง
ลางสาด เป
นต
น สํ
าหรั
บการทํ
านามี
น
อยทั้
งนี้
เนื่
องจากมี
ที่
ราบลุ
มน
อย ปริ
มาณข
าวที่
ผลิ
ตไม
เพี
ยงพอต
อการบริ
โภค
ในจั
งหวั
การประมง
จั
งหวั
ดยะลา เ ป
นจั
งหวั
ด เ ดี
ยว
ในภาคใต
ที่
ไม
มี
อาณาเขตติ
ดต
อกั
บทะเล ทางจั
งหวั
ดจึ
งมี
นโยบายส
งเสริ
มการเลี้
ยงปลาน้ํ
าจื
ด โดยในป
2558 มี
ผลผลิ
ตสั
ตว
น้ํ
าจื
ดทั้
งสิ้
น รวม 1,741.4 กิ
โลกรั