Page 7 - reportbook59update

Basic HTML Version

จั
งหวั
ดยะลา
ประวั
ติ
ความเป
นมา
เริ่
มแต
สมั
ยกรุ
งสุ
โขทั
ยจนถึ
งต
นกรุ
งรั
ตนโกสิ
นทร
ยะล า เ ป
นส
วนหนึ่
งของ เ มื
องป
ตตานี
ใ นรั
ชสมั
พระบาทสมเด็
จพระจุ
ลจอมเกล
าเจ
าอยู
หั
ว รั
ชการที่
5
ได
มี
การปรั
บปรุ
งการปกครองส
วนภู
มิ
ภาคใหม
เป
นการ
ปกครองแบบเทศาภิ
บาล และได
ออกประกาศ ข
อบั
งคั
สํ
าหรั
บการปกครอง 7 หั
วเมื
อง ร.ศ. 120 ซึ่
งประกอบด
วย
เมื
องป
ตตานี
หนองจิ
ก ยะหริ่
ง สายบุ
รี
ยะลา ระแงะ และ
เมื
องรามั
น ในแต
ละเมื
องมี
พระยาเมื
องเป
นผู
รั
กษา
ราชการ โดยอยู
ภายใต
การดู
แลของข
าหลวงเทศาภิ
บาล
มณฑลนครศรี
ธรรมราช แต
ละเมื
องจะแบ
งเขตการ
ปกครองออกเป
นอํ
าเภอ ตํ
าบล และหมู
บ
าน
พ.ศ. 2447 ประกาศตั้
งมณฑลป
ตตานี
ขึ้
น ดู
แล
หั
วเมื
องทั้
ง 7 แทนมณฑลนครศรี
ธรรมราช และให
ยุ
เมื
องเหลื
อแค
4 เมื
อง ได
แก
เมื
องป
ตตานี
ยะลา สายบุ
รี
และเมื
องระแงะ
พ.ศ. 2450 เมื
องยะลาแบ
งเขตการปกครอง
ออกเป
น 2 อํ
าเภอ คื
อ อํ
าเภอเมื
องและอํ
าเภอยะหา
พ.ศ. 2475 ได
ประกาศยกเลิ
กมณฑลป
ตตานี
พ.ศ. 2476 เมื
องยะลาถู
กเปลี่
ยนเป
นจั
งหวั
ยะลา ตามพระราชบั
ญญั
ติ
ระเบี
ยบบริ
หารราช อาณาจั
กร
สยาม พ.ศ. 2476 เรื่
องการจั
ดระเบี
ยบราชการบริ
หาร
ส
วนภู
มิ
ภาค ออกเป
นจั
งหวั
ดเป
นอํ
าเภอและให
มี
ข
าหลวง
ประจํ
าจั
งหวั
ดและกรมการจั
งหวั
ดเป
นผู
บริ
หารราชการ
ชื่
อยะลา มาจากภาษาพื้
นเมื
องเดิ
มว
า “ยาลอ”
ซึ่
งแปลว
า “แห” มี
เครื่
องหมายประจํ
าจั
งหวั
ดเป
นรู
เหมื
องแร
ดี
บุ
ก สั
ตว
ประจํ
าจั
งหวั
ด คื
อ ช
างเผื
อก ต
นไม
ประจํ
าจั
งหวั
ด คื
อ พรรณไม
ศรี
ยะลา ดอกไม
ประจํ
จั
งหวั
ด คื
อ ดอกพิ
กุ
ล เป
นจั
งหวั
ดที่
เทศบาลมี
การ
จั
ดวางผั
งเมื
องแบบใยแมงมุ
มที่
สวยที่
สุ
ดของประเทศไทย
และได
รั
บรางวั
ลชนะเลิ
ศการประกวดความสะอาด 3 ป
ซ
อน
ระหว
าง พ.ศ. 2528 - 2530 และได
รั
บการยกฐานะเป
เทศบาลนครยะลา ในป
พ.ศ. 2538 ในป
พ.ศ. 2540
ได
รั
บการคั
ดเลื
อกจากองค
การอนามั
ยโลกให
เป
น 1 ใน 5
เมื
องของประเทศไทยในโครงการเมื
องน
าอยู
ทั่
วโลก
ขนาดและที่
ตั้
จั
งหวั
ดยะลาตั้
งอยู
ใต
สุ
ดของประเทศ ดั
งคํ
าขวั
ของจั
งหวั
ดที่
ว
า “ยะลา : ใต
สุ
ดสยามเมื
องงามชายแดน”
อยู
ห
างจากกรุ
งเทพมหานครโดยทางรถไฟ ประมาณ
1,039 กิ
โลเมตร หรื
อโดยทางรถยนต
ตามเส
นทางถนน
เพชรเกษมสายเก
า ประมาณ 1,395 กิ
โลเมตร สายใหม
ประมาณ 1,084 กิ
โลเมตร มี
อาณาเขตติ
ดต
อกั
บจั
งหวั
และประเทศใกล
เคี
ยง ดั
งนี้
ทิ
ศเหนื
อ ติ
ดต
อกั
บ อํ
าเภอสะบ
าย
อย จั
งหวั
สงขลา อํ
าเภอโคกโพธิ์
อํ
าเภอแม
ลาน อํ
าเภอยะรั
ง อํ
าเภอ
ทุ
งยางแดง และอํ
าเภอกะพ
อ จั
งหวั
ดป
ตตานี
ทิ
ศตะวั
นออก ติ
ดต
อกั
บอํ
าเภอบาเจาะ อํ
าเภอ
รื
อเสาะ อํ
าเภอศรี
สาคร อํ
าเภอจะแนะ จั
งหวั
ดนราธิ
วาส
และรั
ฐเปรั
ค ประเทศมาเลเซี
ทิ
ศใต
ติ
ดต
อกั
บ จั
งหวั
ด HULUPERAK รั
ฐเปรั
และจั
งหวั
ด BALING รั
ฐเคดาห
ประเทศมาเลเซี
ทิ
ศตะวั
นตก ติ
ดต
อกั
บ อํ
าเภอสะบ
าย
อย จั
งหวั
สงขลา และจั
งหวั
ด SIK รั
ฐเคดาห
ประเทศมาเลเซี
จั
ง หวั
ดย ะ ล ามี
เ นื้
อที่
ปร ะ มาณ 4,831.3
ตารางกิ
โลเมตร หรื
อประมาณ 2.8 ล
านไร
คิ
ดเป
นร
อยละ
ประมาณ 21 ของพื้
นที่
รวม 5 จั
งหวั
ดชายแดนภาคใต
โดยมี
ขนาดพื้
นที่
มากเป
นอั
นดั
บที่
2 รองจากจั
งหวั
สงขลา (ประมาณ 4.8 ล
านไร
) เมื่
อเปรี
ยบเที
ยบขนาด
พื้
นที่
ของแต
ละอํ
าเภอแล
วปรากฏว
า อํ
าเภอเบตงมี
พื้
นที่
มากที่
สุ
ด คื
อ ประมาณ 1,328.0 ตารางกิ
โลเมตร และ
อํ
าเภอกรงป
นั
งมี
พื้
นที่
น
อยที่
สุ
ด คื
อประมาณ 185.0
ตารางกิ
โลเมตร
ลั
กษณะภู
มิ
ประเทศและภู
มิ
อากาศ
ลั
กษณะภู
มิ
ประเทศ
ภู
มิ
ประเทศโดยทั่
วไปของจั
งหวั
ดยะลา มี
ลั
กษณะ
เป
นภู
เขา เนิ
นเขา และหุ
บเขา ตั้
งแต
ตอนกลางจนถึ
งใต
สุ
ของจั
งหวั
ด มี
ที่
ราบบางส
วนทางตอนเหนื
อของจั
งหวั
ได
แก
บริ
เวณที่
ราบแม
น้ํ
าป
ตตานี
และเม
น้ํ
าสายบุ
รี
ไหลผ
าน
อยู
สู
งกว
าระดั
บน้ํ
าทะเลปานกลางถึ
งสู
งมาก โดยเฉลี่
ระหว
าง 100 – 200 เมตร พื้
นที่
ส
วนใหญ
ปกคลุ
มด
วยป
ดงดิ
บ และสวนยางพารา มี
เทื
อกเขาที่
สํ
าคั
ญอยู
2
เทื
อกเขา คื
อเทื
อกเขา สั
นกาลาคี
รี
เริ่
มจากอํ
าเภอเบตง
เป
นแนวยาวกั้
นพรมแดนระหว
างประเทศไทยกั
บประเทศ
มาเลเซี
ย และเทื
อกเขาป
โล ซึ่
งเป
นเทื
อกเขาอยู
ภายใน
จั
งหวั
ดในเขตตํ
าบลบุ
ดี
ตํ
าบลบั
นนั
งสาเรง ของอํ
าเภอ
เมื
องยะลา อํ
าเภอกรงป
นั
งและอํ
าเภอรามั