Page 11 - reportbook59update

Basic HTML Version

xiii
นามสกุ
ล และจั
ดครู
เข
าไปสอนหนั
งสื
อให
เด็
ก ๆ ได
ศึ
กษา
เรี
ยนรู
เพื่
อชุ
มชนต
อไปในอนาคต
(12) เบตงเมื
องในหมอก
อํ
าเภอเบตง เป
นอํ
าเภอที่
ตั้
งอยู
ใต
สุ
ดของ
ประเทศไทย ห
างจากตั
วเมื
องยะลา ตามทางหลวงแผ
นดิ
หมายเลข 410 เป
นระยะทางประมาณ 140 กิ
โลเมตร
เมื
องเบตงมี
ฐานะเป
นเทศบาลตํ
าบล นั
บเป
นชุ
มชนเมื
อง
ชายแดนที่
อยู
ทางใต
สุ
ดของประเทศเป
นประตู
ไปสู
ประเทศ
มาเลเซี
ยและสิ
งคโปร
ที่
ตั้
งของเมื
องโอบล
อมด
วยทิ
วเขาสู
อากาศเย็
นสบาย ทํ
าให
สามารถปลู
กดอกไม
ได
ตลอดทั้
งป
จนได
ชื่
อว
า “เมื
องในหมอก ดอกไม
งาม” มี
นกนางแอ
เป
นสั
ญลั
กษณ
ของเมื
อง ในฤดู
หนาวจะมี
นกนางแอ
นมา
พั
กอาศั
ยในเมื
องนี้
นั
บหมื่
นนั
บแสนตั
ว สิ่
งที่
น
าสนใจของ
เ มื
อง เ บตงยั
ง ไ ด
แก
ตู
ไ ปรษณี
ย
ที่
ใหญ
ที่
สุ
ดใ นโ ลก
อาหารจี
นเมื
องเบตง
(13) บ
อน้ํ
าร
อนเบตง
ตั้
งอยู
ที่
หมู
ที่
2 บ
านป
ยะมิ
ตร 1 ตํ
าบล
ตะเนาะแมเราะ ห
างจากอํ
าเภอเบตง 11 กิ
โลเมตร ตาม
ทางหลวงหมายเลข 410 และแยกซ
ายอี
ก 7 กิ
โลเมตร
เป
นบ
อน้ํ
าร
อนที่
เกิ
ดขึ้
นเองตามธรรมชาติ
ความร
อนของ
น้ํ
าสามารถต
มไข
ให
สุ
กได
ภายในเวลา 15 นาที
และเชื่
อกั
ว
าทํ
าให
สุ
ขภาพดี
และรั
กษาโรคบางอย
างได
(14) อุ
โมงค
เบตง
ตั้
งอยู
ที่
หมู
ที่
2 บ
านป
ยะมิ
ตร 1 ตํ
าบล
ตะเนาะแมเราะ อํ
าเภอเบตง ในบริ
เวณภู
เขา ซึ่
งผู
ร
วม
พั
ฒนาชาติ
ไทย (โจรจี
นคอมมิ
วนิ
สต
เขต 2) ได
ขุ
ดไว
เมื่
ป
พ.ศ. 2519 มี
ทางเข
าอุ
โมงค
9 ทาง เป
นแหล
งท
องเที่
ยว
ทางประวั
ติ
ศาสตร
การเมื
อง ในอดี
ตที่
น
าสนใจ และควรค
แก
การอนุ
รั
กษ
ตลอดจนเป
นสถานที่
พั
กผ
อนหย
อนใจ
แหล
งหนึ่
(15) ป
าบาลา-ฮาลา
ชมธรรมชาติ
ป
าที่
สมบรู
ณ
ที่
สุ
ดแห
งหนึ่
งใน
ภาคใต
ตั้
งอยู
ในพื้
นที่
อ.ธารโต – อ.เบตง ห
างจากเมื
อง
ยะลา ประมาณ 80 กม. ลงเรื
อหางยาวที่
บ
านตาพระเยา
หรื
อ บ
าน กม.40 ล
องเรื
อเลี
ยบอ
างเก็
บน้ํ
าเขื่
อนบางลาง
ประมาณ 1 ชม. ถึ
งป
าบาลา – ฮาลา และมี
นกเงื
อก ลิ
ง ฯลฯ
งานประเพณี
ที่
สํ
าคั
ญของจั
งหวั
ดยะลา
งานมหกรรมแข
งขั
นนกเขาชวาเสี
ยงอาเซี
ยน
(วั
นเสาร
-อาทิ
ตย
แรกของเดื
อนมี
นาคมทุ
กป
)
มี
ขบวนแห
เป
ดการแข
งขั
น โดยมี
กลุ
มผู
เลี้
ยง
นก เ ข าช ว า เ สี
ย ง จ า กปร ะ เ ทศมา เ ล เ ซี
ย สิ
ง ค
โ ปร
อิ
นโดนี
เซี
ย บรู
ไน และชมรมผู
เลี้
ยงนกเขาชวาเสี
ยงของ
ทุ
กจั
งหวั
ดในประเทศไทย เดิ
นทางมาร
วมการแข
งขั
และมี
การจํ
าหน
ายสิ
นค
า ผลิ
ตภั
ณฑ
อุ
ปกรณ
การเลี้
ยง
นกเขาชวาทุ
กชนิ
ง า น ส ม โ ภ ช ห ลั
ก เ มื
อ ง ย ะ ล า (วั
น ที่
25
พฤษภาคม – มิ
ถุ
นายน ของทุ
กป
)
มี
ขบวนแห
องค
เจ
าพ
อหลั
กเมื
องจํ
าลองไปรอบ
เมื
องยะลา มี
การออกร
านนิ
ทรรศการ และการแสดง
สิ
นค
าผลิ
ตภั
ณฑ
ของส
วนราชการต
างๆ รวมทั้
งการแสดง
มหรสพพื้
นบ
านทางภาคใต
เช
น มโนราห
หนั
งตะลุ
ง ลิ
เก
ฮู
ลู
ฯลฯ
งานประเพณี
ของดี
เมื
องยะลา (วั
นเสาร
อาทิ
ตย
แรกของเดื
อนสิ
งหาคม ของทุ
กป
)
มี
ข บ ว น แ ห
เ ป
ด ง า น แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง
ศิ
ลปวั
ฒนธรรม ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
พื้
นบ
านของ
ชาวจั
งหวั
ดภาคใต
ทุ
กเชื้
อชาติ
ศาสนา เช
น ขบวนแห
ปลา
มั
งกร ช
าง เงาะซาไก รถผลไม
รถบุ
ปผาชาติ
การประกวด
การแต
งกายชุ
ดบานง ประกวดบายศรี
และบุ
หงาศิ
ริ
รํ
ารองเง็
ง ฯลฯ
ของดี
เมื
องยะลา
ได
แก
ไก
เบตง กบภู
เขา กล
วยหิ
น ส
มโชกุ
ลองกอง อาหารจี
นเบตง
คํ
าขวั
ญประจํ
าจั
งหวั
ดยะลา
ใต
สุ
ดสยาม เมื
องงามชายแดน