Page 10 - reportbook59update

Basic HTML Version

xii
(2) ถ้ํ
าคู
หาภิ
มุ
ตั้
งอยู
หมู
ที่
1 ตํ
าบลหน
าถ้ํ
า อํ
าเภอเมื
อง ไป
ตามเส
นทางยะลา - หาดใหญ
ประมาณ 7 กิ
โลเมตร และ
เลี้
ยวซ
ายเข
าวั
ดอี
ก 1 กิ
โลเมตร เป
นที่
ประดิ
ษฐ
สถาน
ปู
ชนี
ยวั
ตถุ
ที่
สํ
าคั
ญ คื
อ พระพุ
ทธไสยาสน
สร
างสมั
ศรี
วิ
ชั
ย ประมาณ 1,300 ป
เศษ ภายในมี
ถ้ํ
าต
างๆ เช
ถ้ํ
ามื
ด ภปร. มี
หิ
นงอกหิ
นย
อย และหยดน้ํ
าที่
ไหลริ
นจาก
โขดหิ
นสวยงามยิ่
งนั
ก หยดเกร็
ดเพชรระยิ
บระยั
บจั
บตา
ซึ่
งในป
2539 ถ้ํ
าคู
หาภิ
มุ
ข ได
รั
บรางวั
ลการประกวด
แหล
งท
องเที่
ยวประเภทธรรมชาติ
ของ 5 จั
งหวั
ดชายแดน
ภาคใต
(3)
สวนขวั
ญเมื
อง
อยู
ในเขตเทศบาลนครยะลา อยู
ห
างจาก
วงเวี
ยนศาลากลางจั
งหวั
ดยะลา ประมาณ 300 เมตร
เนื้
อที่
207 ไร
มี
ลั
กษณะเป
นที่
ลุ
มขนาดใหญ
มี
สวน
สาธารณะ สถานที่
พั
กผ
อนหย
อนใจ มี
สนามกี
ฬา สนาม
เด็
กเล
น มี
ทะเลสาปจํ
าลอง
(4)
สนามโรงพิ
ธี
ช
างเผื
อก
เป
นสถานที่
พั
กผ
อนหย
อนใจและสถานที่
ท
องเที่
ยว อยู
ใจกลางเมื
องยะลา มี
เนื้
อที่
80 ไร
ร
มรื่
นด
วย
ไม
ดอกไม
ประดั
บนานาชนิ
ด มี
สระน้ํ
าสะอาดและศาลา
กลางน้ํ
(5)
วนอุ
ทยานน้ํ
าตกธารโต
ตั้
งอยู
ที่
ตํ
าบลถ้ํ
าทะลุ
อํ
าเภอธารโต ห
างจาก
ตั
วเมื
องยะลาไปตามถนนสายยะลา – เบตง ประมาณ
กิ
โลเมตรที่
47 - 48 มี
ทางแยกลู
กรั
งอี
กประมาณ 1.0
กิ
โลเมตร ประกาศเป
นวนอุ
ทยานเมื่
อวั
นที่
1 ตุ
ลาคม
2503 น้ํ
าตกภายในวนอุ
ทยานมี
ความสวยงามลดหลั่
นกั
ถึ
ง 7 ชั้
(6)
น้ํ
าตกสุ
ขทาลั
(น้ํ
าตกกื
อลอง)
อยู
ในเขตนิ
คมสร
างตนเองพั
ฒนาภาคใต
อํ
าเภอบั
นนั
งสตา ห
างจากตั
วเมื
องยะลา 40 กิ
โลเมตร
ตามเส
นทางสายยะลา - เบตง แยกซ
ายเข
าทางลู
กรั
ประมาณ 8 กิ
โลเมตร
(7)
น้ํ
าตกบู
เกะป
โล
ตั้
งอยู
ที่
ตํ
าบลบื
อมั
ง อํ
าเภอรามั
น ใช
เส
นทาง
หลวงแผ
นดิ
นหมายเลข 4063 เป
นระยะทางประมาณ 20
กิ
โลเมตร เรี
ยกอี
กชื่
อหนึ่
งว
า “น้ํ
าตกตะวั
นรั
ศมี
” เป
น้ํ
าตกที่
แตกต
างจากแห
งอื่
น เนื่
องจากเมื่
อแสงแดดกระทบ
สายน้ํ
าจะให
สี
ของหิ
นใต
น้ํ
าเป
นสี
เหลื
องงดงาม อดี
ตน้ํ
าตก
แห
งนี้
เคยเป
นที่
พั
กผ
อนหย
อนใจของเจ
าเมื
องรามั
(8)
น้ํ
าตกละอองรุ
อยู
ริ
มถนนสายเบตง ห
างจากตั
วเมื
องยะลา
103 กิ
โลเมตร น้ํ
าตกเป
นละอองน้ํ
ากระทบแสงแดดเป
สี
รุ
งอยู
เบื้
องล
าง
(9)
เขื่
อนบางลาง
ตั้
งอยู
ที่
บ
านบางลาง ตํ
าบลบาเจาะ อํ
าเภอ
บั
นนั
งสตา ห
างจากจั
งหวั
ดยะลาไปตามทางหลวงแผ
นดิ
หมายเลข 410 เป
นระยะทางประมาณ 50 กิ
โลเมตร
แล
วเข
าไปตามถนนลาดยางของการไฟฟ
าฝ
ายผลิ
ตอี
ประมาณ 12 กิ
โลเมตร เขื่
อนบางลางเป
นโครงการพั
ฒนา
แหล
งน้ํ
าแห
งแรกของภาคใต
สร
างป
ดแม
น้ํ
าป
ตตานี
ที่
บ
าน
บา งลา ง ตั
ว เ ขื่
อนสร
า งแบบหิ
นทิ้
งแกนดิ
น เ หนี
ยว
สั
นเขื่
อนสู
ง 85 เมตร ยาว 422 เมตร เก็
บน้ํ
าได
1,420
ล
านลู
กบาศก
เมตร ผลิ
ตกระแสไฟฟ
า 72 เมกกะวั
ตต
บริ
เวณเขื่
อนมี
ทิ
วทั
ศน
ที่
สวยงาม และมี
อาคารที่
พั
กสํ
าหรั
นั
กท
องเที่
ยวไว
ด
วย บริ
เวณเหนื
อเขื่
อนมี
ศาลาชมวิ
มองเห็
นทั
ศนี
ยภาพโดยทั่
วไปของเขื่
อนได
อย
างชั
ดเจน
เขื่
อนบางลางเป
นแหล
งท
องเที่
ยวที่
สํ
าคั
ญของจั
งหวั
ดยะลา
และจั
งหวั
ดใกล
เคี
ยง
(10)
ถ้ํ
ากระแซง
ตั้
งอยู
ที่
ตํ
าบลบั
นนั
งสตา อํ
าเภอบั
นนั
งสตา
ห
างจากจั
งหวั
ดยะลาไปตามทางหลวงแผ
นดิ
นหมายเลข
410 เป
นระยะทางประมาณ 52 กิ
โลเมตร แล
วแยกเข
าไป
ตามทางลู
กรั
งอี
กประมาณ 3 กิ
โลเมตร เป
นถ้ํ
าที่
สวยงาม
ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ
เ พ ด า น ถ้ํ
า มี
หิ
น ย
อ ย ม า ก ม า ย
สภาพแวดล
อมโดยรอบร
มรื่
น เหมาะแก
การพั
กผ
อน
หย
อนใจ ถ้ํ
าที่
อยู
ใกล
เคี
ยงกั
บถ้ํ
ากระแซงอี
ก 3 ถ้ํ
า ได
แก
ถ้ํ
าลู
กอม ถ้ํ
าน้ํ
าลอด และถ้ํ
าพระ
(11) หมู
บ
านซาไก
อยู
ที่
หมู
ที่
3 ตํ
าบลบ
านแหร อํ
าเภอธารโต
ห
างจากตั
วเมื
องยะลาบนเส
นทางสายยะลา - เบตง
ประมาณ 80 กิ
โลเมตร และห
างจากถนนใหญ
ลึ
กเข
าไป
ในขุ
นเขาประมาณ 4 กิ
โลเมตร เป
นที่
อยู
อาศั
ยของชนเผ
ซาไก บ
านเรื
อนสร
างด
วยหลั
งคามุ
งจากมี
ประมาณ 21
ครอบครั
ว รวม 52 คน ซึ
งกรมประชาสงเคราะห
ได
จั
ดสรรและได
กราบบั
งคมทู
ล สมเด็
จพระศรี
นคริ
นทรา
พระบรมราชชนนี
ขอใช
คํ
าว
า “ศรี
ธารโต” ให
ทุ
กคนเป